Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Процедури

BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“

Стартира:
02-06-2021
В оценка:
07-08-2021
В изпълнение:
12-11-2021
В приключва:
12-04-2024
УО на ОПИК кани ДАМТН да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива Прочети повече

BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

Стартира:
04-01-2021
В оценка:
16-01-2021
В изпълнение:
19-01-2021
В приключва:
19-06-2022
УО на ОПИК кани НАП да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на БФП: BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане на НАП. Прочети повече

BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“

Стартира:
15-09-2020
В оценка:
16-11-2020
В изпълнение:
01-10-2020
В приключва:
02-09-2022
УО на ОПИК кани Министерство на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.080 Прочети повече

BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“

Стартира:
14-09-2020
В оценка:
14-11-2020
В изпълнение:
02-10-2020
В приключва:
02-07-2022
УО на ОПИК кани МТИТС да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.079 Прочети повече

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Стартира:
10-07-2020
В оценка:
25-08-2020
В изпълнение:
14-01-2021
В приключва:
30-06-2022
УО на ОПИК ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Прочети повече

BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“

Стартира:
29-05-2020
В оценка:
01-08-2020
В изпълнение:
07-10-2020
В приключва:
07-03-2023
УО на ОПИК кани „Булгартрансгаз“ ЕАД да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия" Прочети повече

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Стартира:
12-05-2020
В оценка:
16-06-2020
В изпълнение:
23-06-2020
В приключва:
31-12-2022
УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Прочети повече

BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Стартира:
28-02-2020
В приключва:
28-04-2020
УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ Прочети повече

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Стартира:
13-02-2020
В приключва:
28-04-2020
УО на ОПИК 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ Прочети повече

BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“

Стартира:
20-12-2019
В оценка:
21-02-2020
В изпълнение:
08-06-2020
В приключва:
08-11-2022
УО на ОПИК кани Българския институт по метрология да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“ Прочети повече

BG16RFOP002-1.018 Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)

Стартира:
18-09-2019
В оценка:
21-01-2020
В изпълнение:
28-04-2020
В приключва:
28-04-2020
УО на ОПИК 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ Прочети повече

BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

Стартира:
26-07-2019
В оценка:
27-10-2019
В изпълнение:
18-06-2020
В приключва:
03-12-2022
УО на ОПИК, кани желаещите да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ Прочети повече

BG16RFOP002-3.005 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

Стартира:
28-06-2019
В оценка:
27-09-2019
В изпълнение:
22-11-2019
В приключва:
05-07-2022
BG16RFOP002-3.005 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ Прочети повече

BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

Стартира:
24-04-2019
В оценка:
28-06-2019
В изпълнение:
28-06-2019
В приключва:
28-11-2022
УО на ОПИК кани ИАНМСП да представи проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на ИАНМСП Прочети повече

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Стартира:
17-12-2018
В оценка:
22-05-2019
В изпълнение:
17-01-2020
В приключва:
25-11-2022
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ Прочети повече

BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“

Стартира:
16-11-2018
В изпълнение:
21-12-2018
В приключва:
21-05-2023
BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“ Прочети повече

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Стартира:
20-06-2018
В оценка:
10-12-2018
В изпълнение:
20-05-2019
В приключва:
14-09-2022
Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им в едноседмичен срок от съобщаването в ИСУН 2020. Прочети повече

BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

Стартира:
28-06-2017
В оценка:
26-09-2017
В изпълнение:
08-05-2018
В приключва:
18-05-2023
BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ Прочети повече

BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“

Стартира:
22-12-2017
В оценка:
01-06-2018
В изпълнение:
01-10-2018
В приключва:
01-12-2022
BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“ Прочети повече

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Стартира:
21-11-2017
В оценка:
08-05-2018
В изпълнение:
16-11-2018
В приключва:
12-05-2023
BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ Прочети повече

BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

Стартира:
20-11-2017
В оценка:
21-03-2019
В изпълнение:
02-05-2018
В приключва:
02-05-2020
BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ Прочети повече

BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология“

Стартира:
16-11-2017
В оценка:
13-02-2019
В изпълнение:
22-02-2019
В приключва:
13-10-2022
BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология“ Прочети повече

BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“

Стартира:
09-11-2017
В изпълнение:
25-06-2019
В приключва:
25-10-2023
BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ Прочети повече

BG16RFOP002-5.005 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Стартира:
17-08-2017
В оценка:
30-10-2020
В изпълнение:
27-11-2017
В приключва:
17-12-2023
Основната цел на процедурата е да се подкрепи успешното и добро управление на интервенциите по ОПИК и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) и да се надгради капацитетът в Управляващия орган и бенефициентите/кандидатите. Прочети повече

BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“

Стартира:
24-04-2017
В оценка:
31-08-2017
В изпълнение:
26-10-2017
В приключва:
26-10-2020
УО на ОПИК 2014-2020 кани Патентно ведомство на РБ да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-1.004 Прочети повече

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Стартира:
18-01-2017
В оценка:
19-05-2017
В изпълнение:
15-12-2017
В приключва:
03-08-2020
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи Прочети повече

BG16RFOP002-2.008 Предоставяне на институционална подкрепа на ИА "Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството

Стартира:
22-12-2016
В оценка:
28-02-2017
В изпълнение:
17-05-2017
В приключва:
20-05-2022
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на ОПИК 2014-2020 кани ИА „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.008 Прочети повече

BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

Стартира:
12-12-2016
В оценка:
28-04-2017
В изпълнение:
01-11-2017
В приключва:
30-09-2019
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“. Прочети повече

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Стартира:
07-05-2015
В оценка:
09-11-2015
В изпълнение:
23-12-2015
В приключва:
22-10-2021
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Прочети повече

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Стартира:
23-12-2015
В оценка:
04-04-2016
В изпълнение:
18-01-2017
В приключва:
18-07-2018
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Прочети повече

BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“

Стартира:
22-07-2016
В оценка:
21-09-2016
В изпълнение:
22-11-2016
В приключва:
22-11-2019
УО на ОПИК обявява процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ Прочети повече

BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

Стартира:
06-07-2016
В оценка:
12-09-2016
В изпълнение:
09-10-2016
В приключва:
08-12-2018
УО на ОПИК обявява процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ Прочети повече

BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“

Стартира:
19-08-2016
В оценка:
30-06-2017
В изпълнение:
20-01-2017
В приключва:
20-11-2023
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на ОПИК 2014-2020 кани Българската агенция за инвестиции (БАИ) да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.006 Прочети повече

BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“

Стартира:
02-08-2016
В оценка:
03-10-2016
В изпълнение:
09-12-2016
В приключва:
09-12-2019
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Комисията за защита на потребителите (КЗП) да представи проектно предложение по проц Прочети повече

BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк”

Стартира:
01-08-2016
В оценка:
30-09-2016
В изпълнение:
11-04-2017
В приключва:
11-04-2019
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) кани София Тех Парк АД да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне Прочети повече

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Стартира:
15-06-2016
В оценка:
15-08-2016
В изпълнение:
16-05-2017
В приключва:
31-01-2022
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ Прочети повече

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Стартира:
14-05-2016
В оценка:
28-10-2016
В изпълнение:
13-03-2018
В приключва:
22-03-2022
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ Прочети повече

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Стартира:
04-02-2016
В оценка:
06-05-2016
В изпълнение:
09-05-2017
В приключва:
11-01-2019
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ Прочети повече

Последни новини

Няма новини за показване