Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Управление на риска контрол и сигурност“

и.д.Началник на отдел – Райна Кънева

02 8075 368

r.kaneva@mi.government.bg

 

 

Осъществява дейности по управление на риска, оценка на риска от измами и анализ на риска за сигурността на информацията.

Регистрира в ИСУН 2020 и администрира сигнали за нередности и нередности по ОПИК, ОПИМСП и ОПРКБИ, включително чрез проверки на място при необходимост. Поддържа регистър на сигналите за нередност и досие за всяка установена нередност, на електронен или хартиен носител.

Докладва на тримесечна база пред дирекция АФКОС в МВР и чрез Irregularity Management System (IMS), предоставена от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), всички нови случаи на нередности, както и последващите действия и/или промени по вече докладвани нередности съгласно приложимото законодателство на ЕС.

Извършва прeдваритeлен контрол за законосъобразност на Условията за кандидатстване и условията за изпълнение по ОПИК, включително във връзка с изпълнение на подхода ВОМР.

Извършва проверка за основателността на жалби и възражения от кандидати и бенефициенти по ОПИК, включително постъпили възражения във връзка с изпълнение на подхода ВОМР.

Осъществява прeдваритeлен контрол за законосъобразност на протоколи и оценителни доклади, изготвени от оценителни комисии по процедури на подбор на проекти и на проекти на решения за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

Осъществява втора проверка за законосъобразност на процедурите за определяне на изпълнител по реда на ЗОП, проведени от бенефициенти по ОПИК.

Изготвяне и съгласува проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове във връзка с управлението и изпълнението на ОПИК и ОПИМСП. Осъществява правна помощ, изготвя правни становища и предлага решения, съобразно европейското и българското законодателство, на Ръководителя на УО на ОПИК.

Участва в процеса на верификация на междинни и финални отчети по договори за безвъзмездна финансова помощ сключени по ОПИК, в частта относно приключили/неприключили сигнали за нередности и извършва прeдваритeлен контрол за законосъобразност на проекти на решения за отказ от верификация, когато размерът на неверифицираните разходи е над 5000 лв.

Осъществява предварителен контрол преди поемане на финансови задължения и/или извършване на разходи от страна на УО по ОПИК.

Изготвя становища по предварителни одитни доклади/проверки на място от одитиращи/контролиращи институции и планове за действия по изпълнение на препоръки в окончателни одитни доклади.

Участва в изготвяне на годишна база на Декларация за управлението по ОПИК в съответствие с чл. 138 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Участва в комисии и работни групи във връзка с управлението и изпълнението на ОПИК и ОПИМСП.