Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Изпълнение на проекти“

Началник на отдел - Теодора Полимерова

02 93 29 247

t.polimerova@mig.government.bg

 

Функции на отдел „Изпълнение на проекти“

Извършва проверка и осъществява контрол на съответствието между планирани и реализирани дейности, цели, резултати и индикатори, свързани с изпълнението на договорите/заповедите за безвъзмездна финансова помощ.

Извършва оперативен контрол и верификация на дейности, включени в междинни/финални отчети на бенефициенти, вкл. искания за изменения/промяна в обстоятелствата; спазването на правилата за информиране и публичност; извършва проверки на място и други.

Подпомага и оказва съдействие на бенефициентите, включително предприема необходимите корективни мерки, в случай на установяване на проблеми и/или нарушения при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

Идентифицира най-често допускани грешки при изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Участва в кампании за разясняване и популяризиране на условията за кандидатстване и изпълнение по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ФИ и в организирани обучения за бенефициенти, относно изпълнението и отчитането на сключените АДБФП в рамките на всяка процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите."

 

Началник на сектор "Техническо изпълнение" - Владимир Вълчев

02 93 29 230

v.valchev@mig.gov.bg

Функции на сектор „Техническо изпълнение“ и на регионалните сектори

 

 

РЕГИОНАЛНИ СЕКТОРИ

 

Регионален сектор София

Владислав Тоцев - Началник сектор

Тел.: 02/ 8075 350

E-mail: v.totsev@mi.government.bg  

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21


 

Регионален сектор Варна

Владимир Бобев - Началник сектор

Тел.: 052/ 617 077

E-mail: v.bobev@mi.government.bg  

Адрес: Варна 9000, ул. Цар Симеон I 26, eт.5

 

Изнесен офис на РС-Варна в гр. Велико Търново

Снежана Пънова

Тел.: 062 / 650 107

s.panova@mig.government.bg

Адрес: гр.Велико Търново 5000, ул. "Христо Ботев"№2, ет.3

 

Изнесен офис на РС-Варна в гр. Русе

Златина Попсулис

Тел.: 082 / 825 273

z.popsulis@mig.government.bg 

Адрес: гр. Русе 7000, ул. Църковна независимост 16, ет.12

 

Регионален сектор Пловдив

Иванка Митовска - Началник сектор

Тел.: 032/ 940 337

i.mitovska@mig.government.bg  

Адрес: Пловдив 4000, пл. "Централен" №1, ет. 6

 

Изнесен офис на РС Пловдив  в гр. Бургас

Савина Костадинова

Тел.: 056/ 581 610

s.kostadinova@mig.government.bg 

Адрес: Бургас 8000, бул. "Апостол Карамитев" №12, ет. 2