Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Финансови инструменти по ОПИК

Изпълнение на финансови инструменти по ОПИК 2014-2020

 

Финансовите инструменти представляват механизъм за предоставяне на финансова помощ от бюджета на ЕС. Инструментите може да бъдат под формата на капиталови или квази-капиталови инвестиции, заеми или гаранции или други инструменти за поделяне на риска, като по целесъобразност може да бъдат комбинирани с безвъзмездни средства. В съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ и предвид икономическата ситуация и засиления недостиг на публични ресурси, през настоящия програмен период 2014-2020 финансовите инструменти имат съществена роля в политиката на сближаване на ЕС. В сравнение с безвъзмездната финансова помощ, финансовите инструменти имат две основни предимства:

  • възможност за използване на т.нар. лостов ефект по отношение на публичните средства (т.е. мобилизиране на допълнителни публични и частни средства за допълване на първоначалното публично финансиране);
  • револвиращ характер на предоставения капитал (т.е. неколкократно използване на едни и същи средства), който позволява всяко финансиране чрез такива инструменти да бъде използвано повече от веднъж.

В рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 планираната подкрепа за малки, средни и големи предприятия чрез финансови инструменти е в размер на 235 млн. евро, което представлява 1/5 от общия бюджет на програмата. Бюджетът е разпределен в седем финансови инструмента по три от приоритетните оси.

Предвидените за изпълнение финансови инструменти в рамките на ОПИК съответстват на чл. 38, пар. 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. („финансови инструменти, създадени на национално, регионално, транснационално или трансгранично ниво, управлявани от или на отговорността на управляващия орган“) и на заключенията от предварителната оценка за определяне на пазарна неефективност или неоптимална инвестиционна ситуация в страната и прогнозното равнище и обхват на публичните нужди от инвестиции, приключила през м. октомври 2014 г. Предварителната оценка и стратегия за ефективно прилагане на финансовите инструменти по ОПИК съдържа обосновка за разпределението на средствата на програмата по дългов портфейл, дялови инвестиции и инструменти за микрофинансиране, и предвижда умерено равнище на лостовия ефект, предвид спецификите на конкретните финансови инструменти.

Изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК 2014-2020 е възложено на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ). Дружеството ще извършва дейност като мениджър на „холдингов фонд“, управлявайки финансовите инструменти по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Eвропейския фонд за морско дело и рибарство в България, обединени под Фонд на фондовете (ФнФ). Допълнително привлечени публични и частни средства могат да бъдат инвестирани на всички нива на структурата на ФнФ до ниво на крайни получатели.

Инвестиционната стратегия на ФМФИБ за предоставяне на подкрепа чрез финансовите инструменти по ОПИК е официално представена пред Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 по време на официалното му заседание през м. май 2016 г., на което е взето решение за предоставяне на мандат на Управляващия орган на ОПИК за сключване на финансово споразумение с ФМФИБ.

Финансовото споразумение за изпълнението на финансови инструменти по ОПИК е подписано от Управляващия орган и ФМФИБ на 1 август 2016 г.

В съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство, ФМФИБ следва да възложи управлението на отделните финансови инструменти на финансови посредници. Изборът на посредници ще се осъществи на базата на оценка на правния статут, финансовия, икономическия и организационен капацитет за управление на финансови инструменти от кандидатите, след провеждане на открити, прозрачни, пропорционални и недискриминационни процедури по реда на Закона за обществени поръчки. С избраните посредници ще се сключат оперативни споразумения, въз основа на които ще бъдат избрани крайните получатели на помощта (малки и средни предприятия) по съответния инструмент/фонд. Предоставянето на помощ на крайните получатели чрез финансови инструменти в рамките ОПИК следва да бъде реализирано в периода 2017-2023 г., съгласно бизнес плана на ФМФИБ.

През м. ноември 2016 г. Комитетът за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 одобрява методологията и критериите за подбор на операции на инструментите: Фонд за технологичен трансфер и иновации, Фонд за ускоряване и за начално финансиране, Фонд за растеж и Фонд за рисков капитал.

За допълнителна информация, моля посетете интернет страницата на Фонд мениджър на финансови инструменти.