Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сектор „Финансово планиране и счетоводна отчетност“

Началник на сектор - Илона Димитрова

02 9329 269

i.dimitrova@mi.government.bg


 

Осъществява бюджетно планиране, прогнозиране и отчитане, касаещо дейността на УО;

Оперира със системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА и системата за електронно банкиране на БНБ по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП;

Изпълнява функциите по осчетоводяване и отчитане на извършените транзакции, съобразно указанията на Министерство на финансите и националното законодателство по ОПРКБИ, ОПИК, ОПИМСП и Програма ФАР;

Изготвя баланс и сборна оборотна ведомост по ОПРКБИ, ОПИК и Програма ФАР, както и Журнал документи по ОПРКБИ и Програма ФАР съгласно общоприетите счетоводни принципи и националното законодателство;

Въвежда и поддържа в реално време счетоводна информация в системата „SAP” към Дирекция НФ;

Изготвя периодични отчети по ЕБК и отчети за лимити, съгласно указания на Министерство на финансите;

Осъществява оперативно наблюдение, контрол и равнение на въвежданата счетоводна информация;

Съхранява документи, свързани с работата на сектора до предаването им в определените архивохранилища;

Въвежда и поддържа информация в ИСУН и ИСУН 2020, касаеща изразходването и възстановяването на средствата по ОПИМСП, ОПРКБИ и ОПИК, съгласно делегираните права за достъп до системата;

Поддържа отчетна информация в Регистър за минимални и държавни помощи.