Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Държавни помощи

Обобщаваща таблица относно предоставената минимална помощ съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, актуална към 03.01.2018 година


Обобщаваща таблица относно предоставената минимална помощ съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, актуална към 31.08.2017 година.


Обобщаващи таблици с размера на предоставената държавна помощ  (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора)


Процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“