Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Главна дирекция

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Контакти:

Радослав Ризов - Главен директор

тел: 02 9329 220

r.rizov@mig.government.bg

Илияна Илиева - заместник директор

тел: 02 8075 300

i.ilieva@mig.government.bg

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ е създадена на 1 май 2012 г. в изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 80 от 23 април 2012 г., за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката. Съгласно ПМС № 20 от 25.02.2022 г. дирекцията е част от структурата на Министерството на иновациите и растежа.

Главната дирекция е Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността  на  българската  икономика"  2007-2013  г.,  на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, на Оперативна програма „Инициатива  за  малки  и  средни  предприятия"  2014-2020,  на  Програмата  за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 и на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027, спазвайки принципа на разделяне на отговорностите и е в състава на специализираната администрация на Министерството на иновациите и растежа.

Основна цел:  

1. организира  и  координира  дейностите  по  изпълнение  на  ангажиментите  на Министерството,  предвидени  в  европейското  и  националното  законодателство  за изпълнение на Кохезионната политика на Общността;

2. изпълнява функциите на Управляващ орган (УО) на ОПРКБИ, ОПИК, ОПИМСП, ПКИП и ПНИИДИТ, спазвайки принципа на разделяне на отговорностите;

3. изпълнява инвестиции (програми) от компетентността на министъра, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост, като осъществява дейностите и функциите съгласно посоченото в Плана и приложимата европейска и национална нормативна рамка;

4. осъществява функциите на Изпълнителна агенция по Програма ФАР;

5. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Структура на главната дирекция

Общата численост на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", утвърдена с нормативен акт е 278 щатни бройки и  се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от двама заместник-главни директори. Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" е структурирана в седем отдела, в единият от които има регионални сектори.