Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сектор „Техническо изпълнение“

Началник на сектор - Владимир Вълчев

02 93 29 230
v.valchev@mig.gov.bg

 

Функции на сектор „Техническо изпълнение“ и на регионалните сектори:

проверката и осъществяването на контрола на съответствието между планирани и реализирани проектни дейности, цели, резултати и индикатори, свързани с изпълнението на договорите/заповедите за безвъзмездна финансова помощ;

извършването на оперативен контрол на изпълнението на сключените договори по ОПИК, включително чрез проверки на място и извършване на проверки на процедурите за определяне на изпълнители;

осъществяването на верификацията на дейности, включени в отчетите, предоставяни от бенефициентите, включително и по отношение на спазването на правилата за информиране и публичност;

подпомагането и оказването на съдействие на бенефициентите в хода на изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ;

организирането на обучения за бенефициенти, относно изпълнението и отчитането на проектите;

оказването на съдействие на други одитиращи органи, участие в периодични срещи за докладване на напредъка по ОПИК и ОПИМСП, а също така и участват в изготвянето на годишните и окончателни доклади по оперативните програми и др.