Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“

 

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“. Изменението на пакета документи е във връзка с прилагане на решение за удължаване на продължителността на процедурата, взето от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена в периода от 07 - 09 април 2021 г.

 

Консолидирана версия на пакетa документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


Подписа се договор за Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България


На 21.12.2018 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 /ОПИК/ и проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД се подписа Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“. Общата стойност на проекта е в размер на 559.2 млн. лв., като отпуснатите безвъзмездни средства по ОПИК са в размер на 76.2 млн. лв.

 

Подписването на договора стана възможно в резултат от Решение на Министерския съвет от 19 декември 2018 г., с което правителството даде съгласието си Управляващият орган на ОПИК да подпише договор за изпълнението на проекта. С реализацията му ще се осигури изграждането на инфраструктура за пренос на природен газ от Южния газов коридор и ще се обезпечи сигурността на доставките на газ за България чрез повишаване на транзитния капацитет към страните от Югоизточна Европа. По този начин ще се осигури диверсификация на внасяния газ чрез допълнителни източници за доставка от Каспийския регион, Близкия изток и Източното Средиземноморие.

 

Проектът за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България е определен като проект от общ  интерес и е включен като проект от съществено значение в Списъка с приоритетни проекти на Инициативата за междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC). Чрез него се изпълняват и основните стратегически приоритети на българската енергийна политика - гарантиране на енергийната сигурност, диверсификация на източниците и трасетата, енергийна ефективност, либерализиран енергиен пазар и защита правата на потребителите.

 


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

П О К А Н А

   за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани „Ай Си Джи Би“ АД да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“ по Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“, Инвестиционен приоритет 4.1. „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия“.

Основната цел на процедурата  е да се осигури диверсификация на маршрутите и на източниците за доставка на природен газ за България  чрез изграждането на междусистемна газова връзка Гърция – България, като по този начин се гарантира сигурността на енергийните доставки за страната и за страните от Югоизточна Европа.  

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е:  76 277 370 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1). Дейности, свързани с подготовка на проекта: проучвания, оценка на въздействието върху околната среда, проектиране и др.

2).  Придобиване на земя и/или на ограничени вещни права.

3). Строително-монтажни работи (СМР) за изграждане, изпитване и тестване, и въвеждане в търговска експлоатация на интерконектора, вкл. на необходимите обекти, съоръжения, сгради, системи, инсталации, далекосъобщителни мрежи, техническа инфраструктура и др. и свързаните с това разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство.    

4). Извършване на предварителни теренни археологически проучвания и археологически наблюдения по време на строителството.

5).  Упражняване на авторски и строителен надзор и оценка за съответствие с основните изисквания към строежите.

6). Упражняване на инвеститорски контрол на строителството от името на бенефициента.

7). Придобиване на дълготрайни материални активи (машини, оборудване, съоръжения), необходими за изграждане на интерконектора, включително всички преки дейности/разходи, които са необходими за привеждането им в работно състояние и в съответствие с тяхното предназначение.

8). Придобиване на софтуер, лицензи и други дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнение на проекта.

9). Закупуване на материали и консумативи, необходими за оперативното изпълнение на дейностите по проекта.

10). Организиране и провеждане на събития/срещи и мероприятия във връзка с изпълнението на проекта.  

11). Организация и управление на проекта.

12). Одит на проекта.

13). Информация и комуникация на дейностите на проекта.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

По настоящата процедура не е предвиден краен срок за кандидатстване.