Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРАТА


УО на ОПИК публикува Актуализиран списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, включващ кандидати с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ секторите.

 

Във връзка с приключване на работата на Оценителна комисия за повторно разглеждане, оценка и класиране на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0144 на кандидата „ЕРГОИНДИЗАЙН“ ООД и проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0645 на кандидата „АМАДЕУС 2017“ ЕООД, подадени в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Актуализиран списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, включващ кандидати с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ секторите.

В изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в съдебно Определение № 13772/16.10.2019 г. на Върховния административен съд във връзка с Определение № 237/11.07.2019 г. по административно дело № 135/11.07.2019 г. на Административен съд – Търговище, образувано по жалба на „ЕРГОИНДИЗАЙН“ ООД против Решение № РД-16-247/14.02.2019 г. на РУО на ОПИК за прекратяване на производството по отношение на кандидата по процедурата „ЕРГОИНДИЗАЙН“ ООД, и съдебно Определение № 316/09.01.2020 г. на Върховния административен съд във връзка с Определение № 1033/30.05.2019 г. по административно дело № 446/2019 г. на Административен съд – Плевен, образувано по жалба на „АМАДЕУС 2017“ ЕООД против Решение № РД-16-228/13.02.2019 г. на РУО на ОПИК за прекратяване на производството по отношение на кандидата по процедурата „АМАДЕУС 2017“ ЕООД, Оценителната комисия е извършила повторна оценка на проектни предложения с рег. № BG16RFOP002-2.024-0144 на кандидата „ЕРГОИНДИЗАЙН“ ООД, класиран на 184-та позиция и № BG16RFOP002-2.024-0645 на кандидата „АМАДЕУС 2017“ ЕООД, класиран на 61-ва позиция в Актуализирания списък с резервните проектни предложения, които са преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране по първи краен срок за кандидатстване по процедурата.

 


УО на ОПИК публикува Актуализиран списък с резервните проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно секторното разпределение на наличния бюджет по процедурата, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020.

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за повторно разглеждане, оценка и класиране на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0952, подадено от „КОРЕКТ РЕКЪРДС“ ООД, проектно предложение с рег.№  BG16RFOP002-2.024-1039, подадено от „КИ ЕВ СИ 94“ ЕООД и проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-1278, подадено от „БУЛ НР“ ЕООД, подадени в рамките на втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:

 

Проектните предложения с рег. № BG16RFOP002-2.024-1039 и BG16RFOP002-2.024-1278 са включени в списъка с резервни проектни предложения съответно под № 619 и № 721.

По отношение на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0952 ще бъде издадено решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна помощ по процедурата.

 

 


УО на ОПИК публикува допълнителен Списък на проектните предложения, които не се допускат до Техническа и финансова оценка по втори краен срок на процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020

Във връзка работата на оценителната комисия за повторно разглеждане, оценка и класиране на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0952, подадено от „КОРЕКТ РЕКЪРДС“ ООД, проектно предложение с рег.№  BG16RFOP002-2.024-1039, подадено от „КИ ЕВ СИ 94“ ЕООД и проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-1278, подадено от „БУЛ НР“ ЕООД, подадени в рамките на втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:


УО на ОПИК публикува Актуализиран списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, включващ кандидати с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ секторите.

Във връзка с приключване на работата на Оценителна комисия за повторно разглеждане, оценка и класиране на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0682 на кандидата „ПЛЕЙ РЕХА“ ООД и проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0795 на кандидата „АРТ КОЛАЙДЕР“ ООД, подадени в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Актуализиран списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, включващ кандидати с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ секторите.

В изпълнение на съдебно Определение № 389/18.06.2019 г. на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВРАЦА, IV състав, по адм. дело № 349/2019 г., образувано по жалба на „ПЛЕЙ РЕХА“ ООД против Решение № РД-16-219/13.02.2019 г. на Ръководителя на УО на ОПИК за прекратяване на производството по отношение на кандидата по процедурата, Оценителната комисия е извършила повторна оценка на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0682 на кандидата „ПЛЕЙ РЕХА“ ООД, класиран на 67-ма позиция в списъка с резервните проектни предложения, които са преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране по първи краен срок за кандидатстване по процедурата.

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на предложените за отхвърляне проектни предложения след етап техническа и финансова оценка по първи краен срок за кандидатстване на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, включени за повторно разглеждане, оценка и класиране.

В изпълнение на съдебно Определение № 578/22.07.2019 г. на ЛОВЕШКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори административен състав, по адм. дело № 287/2019 г., образувано по жалба на „АРТ КОЛАЙДЕР“ ООД против Решение № РД-16-214/12.02.2019 г. на Ръководителя на УО на ОПИК за прекратяване на производството по отношение на кандидата по процедурата, Оценителната комисия е извършила повторна оценка на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0795 на кандидата „АРТ КОЛАЙДЕР“ ООД, който не покрива минималните критерии за качество (не покрива минималния брой точки), съгласно Условията за кандидатстване по процедурата.


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024  „Насърчаване на предприемачеството“

В следствие на освободен финансов ресурс поради издадени откази за предоставяне на помощ за периода 31.10-11.11.2019 г. бяха сключени 7 административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициенти, включени в списъка с резервните проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по горепосочената процедура с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 1 273 152.69 лв.

Общият брой на сключените договори по втори краен срок за кандидатстване на процедура BG16RFOP002-2.024 от списъка на одобрените за финансиране кандидати възлиза на 160 бр. договори с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 30 142 467.73 лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите.


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024  „Насърчаване на предприемачеството“

До средата на месец септември 2019 г. бяха сключени нови 75 административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти подали проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024  „Насърчаване на предприемачеството“   на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 13 256 401.07 лв.

Общият брой на сключените договори по втори краен срок за кандидатстване на процедура BG16RFOP002-2.024 от списъка на одобрените за финансиране кандидати възлиза на 153 бр. договори с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 28 869 315.04 лв.

По първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 са сключени 193 бр. договори с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 36 619 876.47 лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите.


РАЗЯСНЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ“ 2014-2020 ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

УО разяснява, че е допустимо и законосъобразно управляващият собственик или съдружник да работи в дружеството по трудов договор, с произтичащото от това задължение за осигуряване. Няма пречка управителят на едноличното дружество да управлява същото и едновременно с това да упражнява трудова дейност, след като трудовите функции се различават и не се покриват с правата и задълженията, които същият има по договора за управление.

Това обстоятелство се подкрепя от действащата съдебна практика, както и от компетентните институции в областта на социалното осигуряване в Република България.

За повече информация:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/17d015677e97fdd3c225805e00594091?OpenDocument

http://www.vks.bg/Dela/2013-03-%D0%9E%D0%A1%D0%93%D0%A2%D0%9A-%D0%A2%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

https://admincourt-pz.bg/dela/20181001/0061d818_61091818.htm

http://46.10.101.63/upload/SAD_AKT/2015/07/16072015/0163d815/39661615.htm

http://shumen.court-sh.org/2015/00634515_57861015.htm

http://slivenrs.court-bg.org/img/File/04634514/58822515.htm

https://bganaliz.com/osiguryavane-na-sobstvenitsi-i-sadruzhnitsi-v-targovski-druzhestva/

http://46.10.101.63/upload/SAD_AKT/2015/07/16072015/0163d815/39661615.htm

https://viemaconsult.com/%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B8/


През месец август 2019 г. бяха сключени 51 административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти подали проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 927 067.35 лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите.


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството" – първи краен срок.

В периода от 09.08.2019 г. до 15.08.2019 г. бяха сключени 4 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството – първи краен срок“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 536 096.80 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите:


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

През месеците юли и август 2019 г. бяха сключени 27 административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти подали проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 5 111 756,13 лв.

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите.


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството" – първи краен срок.

В периода от 26.07.2019 г. до 08.08.2019 г. бяха сключени 6 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството – първи краен срок“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 1 036 622,66 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите:


Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по втори краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

 

Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по втори краен срок и одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите от списъка на предложените за финансиране проектни предложения, че ще бъдат поканени за сключване на административни договори за предоставяне на БФП поетапно – в зависимост от поредността в класирането на подаденото от тях проектно предложение.

Поканите ще бъдат електронно подписани и ще бъдат изпратени до електронната поща, която кандидатите са посочили като адрес за кореспонденция в проектното си предложение. В рамките на първия етап ще бъдат официално поканени одобрените за финансиране кандидати класирани до позиция № 84 от Списък на предложените за финансиране проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024, публикуван на сайта на ОПИК. В рамките на втория етап ще бъдат изпратени покани и до останалите одобрени за финансиране кандидати от списъка.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ поканените кандидати имат срок от 30 календарни дни от получаване на поканата да предоставят всички доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент. В случай на неспазване на горепосочения срок, Управляващият орган на ОПИК издава мотивирано решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Моля да имате предвид, че изпратените покани имат уведомителен характер и не гарантират предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по одобреното за финансиране проектно предложение.


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството".

В рамките на месец юни бяха сключени нови 71 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 13 436 042.87 лева.

Към настоящия момент по процедурата са сключени общо 183 броя административни договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 34 847 957.01 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите:


 

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА  „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“  НА ОПИК


Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 проведе обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. Обучението се проведе на 18 и 19 юни 2019 г. в гр. София.

Процедурата беше с два крайни срока за кандидатстване, като общият брой на постъпилите проектни предложения е 2 053. Финансова подкрепа от ОПИК в размер на общо 66 984 090,67 лева получават 355 новосъздадени предприятия. От общия брой одобрени за финансиране проектни предложения, 158 ще бъдат изпълнени в приоритетните сектори на НСНМСП, с изключение на ИКТ. За изпълнението им Управляващият орган на ОПИК ще предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 191 662,53 лева. В сектора на ИКТ, финансиране в размер на 6 584 646,25 лева ще бъде предоставено на 36 предприятия.

Одобрени за финансиране са и 161 броя проектни предложения за развитие на нови предприятия в специфични икономически сфери, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства като архитектурни дейности, дейности в областта на дизайна, фотографията, хуманното здравеопазване, печатната дейност, и др. с общ размер на безвъзмездната помощ - 30 207 781,89 лева.

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

 

Презентациите от обучението може да намерите ТУК.

 


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството".

В периода от 01.06.2019 г. до 13.06.2019 г. бяха сключени 82 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 15 561 652,41 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите:

 


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството".

В периода от 20.05.2019 г. до 31.05.2019 г. бяха сключени 30 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 5 850 261,73 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите:

 


УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения в рамките на втори краен срок за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:

От включените в оценка общо 1232 броя проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедурата, предложени за финансиране са общо 161 броя проектни предложения с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, за чието изпълнение е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 207 781,89 лева.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

При остатъчен финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъка с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на наличния бюджет по втори краен срок за кандидатстване по процедурата.

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения ще бъде издадено мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, и в което ще са посочени конкретните основания за отхвърляне.

 


УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ 

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:


Списък на предложените за финансиране проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно секторното разпределение на наличния бюджет по процедурата и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях;


Списък с резервните проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно секторното разпределение на наличния бюджет по процедурата, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране;


Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.


От включените в оценка общо 815 броя проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедурата, предложени за финансиране са общо 194 броя проекти, от които: 
158 броя проектни предложения с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ, за чието изпълнение е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 191 662,53 лева и 
36 броя проектни предложения с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в ИКТ секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, за чието изпълнение е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 584 646,25 лева.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.
При остатъчен финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъка с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на наличния бюджет по първи краен срок за кандидатстване по процедурата.
На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения ще бъде издадено мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, и в което ще са посочени конкретните основания за отхвърляне.
 


УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Списъкът се публикува на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им в едноседмичен срок от изпращане на уведомлението за недопускане в ИСУН 2020.

Възраженията се подават писмено до Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК на адрес: гр. София 1000, ул. „Славянска” № 8, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ – Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“.


УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по първи краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“


Управляващият орган на Оперативна&