Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Програмиране и договаряне“

и.д.Началник на отдел - Емилия Желева

02 9 329 223

e.zheleva@mi.government.bg

 

Функции на отдел „Програмиране, и договаряне“

 

Отговаря за цялостния процес по подготовката и обявяването на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПИК;

Отговаря за подготовката и одобрението на годишните доклади и окончателния доклад за напредъка в изпълнението на ОПИК и ОПИМСП;

Изпълнява функциите на Секретариат на КН на ОПИК и ОПИМСП;

Отговаря за изменението на ОПИК и ОПИМСП и тяхното съгласуване с КН, СКУСЕС и ЕК;

Участва в осъществяване на функциите на УО по администриране на държавна/минимална помощ;

Информира потенциалните бенефициенти и други заинтересовани страни относно възможностите за финансиране по ОПИК и ОПИМСП;

Организира и координира сключването на договори/издаването на заповеди с бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП по ОПИК;

Извършва проверка по искания за изменения на сключените договори за предоставяне на БФП;

Участва в процеса по прилагане на подхода ВОМР по ОПИК;

Участва в прилагането на финансовите инструменти по ОПИК, ОПИМСП и рециклирания ресурс по Инициативата JEREMIE;

Организира и координира процеса по разработването на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност за периода 2021-2027;

Участва и координира участието на представители от главната дирекция в работни групи по други програми и проекти.