Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 Във връзка с техническа грешка в списъка от 02.03.2021 г. от извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073, Управляващият орган на ОПИК публикува Коригиран списък на финансираните проектни предложения и размера на БФП от 1-ва до 28 оценителни сесии

Коригиран списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 1-ва до 28-ма оценителни сесии.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, и включени в списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


 23 проектни предложения за над 171 хил. лв. са одобрени за финансиране след извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ на ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по оценителни сесии с номера 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25 и 27, включващи проектни предложения с поредни номера от BG16RFOP002-2.073-1001 до BG16RFOP002-2.073-27000 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък е 23 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ –  171 588.00 лева.

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 20-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 21-ва оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 22-ра оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 23-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 24-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 25-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 26-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 27-ма оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 28-ма оценителна сесия.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува списъци с предложените за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им от частично приключила преоценка от 20 до 28 оценителни сесии

Включени са проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-19001 до № BG16RFOP002-2.073-27623 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

1.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 20-та оценителна сесия;

2.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 21-ва оценителна сесия;

3.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 22-ра оценителна сесия;

4.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 23-та оценителна сесия;

5.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 24-та оценителна сесия;

6.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 25-та оценителна сесия;

7.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 26-та оценителна сесия;

8.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 27-ма оценителна сесия;

9.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 28-ма оценителна сесия.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


50 проектни предложения за почти 400 хил. лв. са одобрени за финансиране след извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ на ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по оценителни сесии с номера 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък е 50 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ –  399 333.61 лева, както следва:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 оценителни сесии по процедурата.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани. 


168 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАД 1,3 МЛН. ЛВ. СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ 1 ДО 28 ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ ОТ ПРЕОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по оценителни сесии от 1-ва до 28-ма по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък от 1-ва до 28-ма оценителни сесии е 168 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 1 302 295.68 лева, както следва:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 1-ва до 28-ма оценителни сесии.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ПУБЛИКУВА КОРИГИРАН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕОЦЕНЕНИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Във връзка с установени случаи на проектни предложения, подадени от допустими кандидати съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени при оценката поради неизпълнение на критерий/ите за административно съответствие - поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи, които не са били предложени от работната група да бъдат преоценени по процедурата, Управляващият орган на ОПИК публикува Коригиран списък на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата.

Коригиран списък на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата.

На кандидатите, които не са включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата, и които до момента не са получили уведомление за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и не фигурират в публикуваните до момента списъци на отхвърлените кандидати по процедурата на интернет страницата на Управляващия орган на ОПИК на адрес - https://opic.bg/public/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19, ще бъде издаден акт, с който се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, и в който ще са посочени конкретните основания за отхвърляне. Актът може да се оспорва пред компетентния първоинстанционен съд (в случая Административния съд по седалище на кандидата) в 14-дневен срок от датата на уведомяване на кандидата чрез системата ИСУН 2020.

 


Във връзка с техническа грешка в списъка от 22.01.2021 г. от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073, УО на ОПИК публикува Коригиран списък на финансираните проектни предложения и размера на БФП от 1-ва до 28 оценителни сесии

Коригиран списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 1-ва до 28-ма оценителни сесии.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


503 проектни предложения за над 3,9 млн. лв. са одобрени за финансиране от 1 до 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по оценителни сесии от 1-ва до 28-ма по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък от 1-ва до 28-ма оценителни сесии е 503 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 3 871 801.28     лева, както следва:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 1-ва до 28-ма оценителни сесии.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


1 184 проектни предложения за над 9,4 млн. лв. са одобрени за финансиране от 1 до 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по оценителни сесии от 1-ва до 28-ма по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък от 1-ва до 28-ма оценителни сесии е 1 184 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 9 438 224.30 лева, както следва:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 1-ва до 28-ма оценителни сесии.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


301 проектни предложения за над 2,3 млн. лв. са одобрени за финансиране от 20 до 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по следните девет оценителни сесии:

- 28-ма сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-27001 до BG16RFOP002-2.073-27623 вкл., по която  се предлагат за одобрение 21 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 156 757,94 лева;

- 27-ма сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-26001 до BG16RFOP002-2.073-27000 вкл., по която се предлагат за одобрение 23 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 170 083,27 лева;

- 26-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-25001 до BG16RFOP002-2.073-26000 вкл., по която се предлагат за одобрение 57 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 465 082,60 лева;

- 25-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-24001 до BG16RFOP002-2.073-25000 вкл., по която се предлагат за одобрение 40 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 301 063,39 лева;

- 24-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-23001 до BG16RFOP002-2.073-24000 вкл., по която се предлагат за одобрение 24 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 214 778,97 лева;

- 23-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-22001 до BG16RFOP002-2.073-23000 вкл., по която се предлагат за одобрение 34 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 276 568,50 лева;

- 22-ра сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-21001 до BG16RFOP002-2.073-22000 вкл., по която се предлагат за одобрение 27 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 183 207,09 лева;

- 21-ва сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-20001 до BG16RFOP002-2.073-21000 вкл., по която се предлагат за одобрение 45 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 342 725,36 лева;

- 20-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-19001 до BG16RFOP002-2.073-20000 вкл., по която се предлагат за одобрение 30 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 240 492,51 лева.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените девет оценителни сесии е 301 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 2 350 759,63 лева, както следва:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма и 28-ма оценителни сесии.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


142 проектни предложения за над 1,1 млн. лв. са одобрени за финансиране съгласно Списък на проектните предложения предложени за преоценка от 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма и 28-ма оценителни сесии по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по следните седем оценителни сесии:

- 28-ма сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-27001 до BG16RFOP002-2.073-27623 вкл., по която  се предлагат за одобрение 14 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 1 163 48.21 лева;

- 27-ма сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-26001 до BG16RFOP002-2.073-27000 вкл., по която се предлагат за одобрение 29 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 236 053.34 лева;

- 26-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-25001 до BG16RFOP002-2.073-26000 вкл., по която се предлагат за одобрение 33 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 267 242.38 лева;

- 25-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-24001 до BG16RFOP002-2.073-25000 вкл., по която се предлагат за одобрение 25 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 188 258.27 лева,

- 24-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-23001 до BG16RFOP002-2.073-24000 вкл., по която се предлагат за одобрение 636 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 131125.55 лева;

- 23-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-22001 до BG16RFOP002-2.073-23000 вкл., по която се предлагат за одобрение 11 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 80 426.42 лева;

- 22-ра сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-21001 до BG16RFOP002-2.073-22000 вкл., по която се предлагат за одобрение 15 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 119 885.36 лева.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените седем оценителни сесии е 142 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 1 139 339.53 лева, както следва:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма и 28-ма оценителни сесии.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


На вниманието на микро- и малките предприятия, които са включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ -08.01.2021

Във връзка със стартиране на изпращането на уведомления за установени нередовности, Управляващият орган на ОПИК обръща внимание на кандидатите, включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, да проверяват регулярно по своя инициатива профила си в ИСУН 2020, чрез който е подадено проектното предложение, за наличието на съобщения, отправени към тях по повод и във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

Също така, с цел помощта по процедурата за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 да достигне до максимален брой кандидати, Управляващият орган на ОПИК уточнява, че при възникнала необходимост от допълнителна информация и от подпомагане в процеса на подготовка на изисканите допълнителни документи от оценителната комисия, могат да се обръщат за съдействие към най-близкия областен информационен център (ОИЦ) - https://www.eufunds.bg/bg/oic-page. Управляващият орган пояснява, че съдействието от страна на ОИЦ на кандидатите по процедурата е безвъзмездно!

При възникнали технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020, кандидатите могат да се обръщат към звеното за помощ на потребителите на системата, функциониращо в рамките на Дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет на електронна поща support2020@government.bg или през формата за обратна връзка на адрес  https://eumis2020.government.bg//bg/s/Feedback/Index

В помощ на кандидатите, които ще бъдат преоценени по процедурата, е създаден и видеоклип на адрес https://www.youtube.com/watch?v=DrfVz-FgbJA, съдържащ информация за най-често допусканите грешки в процеса на кандидатстване по процедурата, указания относно формата на изискуемите документи, както и начина на връщане на отговор на зададен от оценителната комисия въпрос…


 УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА РЕШЕНИЯ ЗА ЧАСТИЧНА ОТМЯНА НА СПИСЪЦИТЕ С ОТХЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Във връзка със стартиране на преоценката на предложените 3 354 проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Управляващия орган на ОПИК публикува Решение № РД-16-1380/10.12.2020 г. на основание чл. 156, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, изменено с  Решение № РД-16-1446/18.12.2020 г. за частично оттегляне на списъците на отхвърлените кандидати по процедурата, представляващи индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикувани на интернет страницата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ съответно на 05.06.2020 г.; 18.06.2020 г.; 26.06.2020 г.; 01.07.2020 г.; 10.07.2020 г.; 21.07.2020 г.; 28.07.2020 г.; 06.08.2020 г.; 14.08.2020 г.; 19.08.2020 г.; 25.08.2020 г.; 28.08.2020 г.; 03.09.2020 г.; 04.09.2020 г.; 11.09.2020 г.; 16.09.2020 г.; 18.09.2020 г. и 24.09.2020 г. и Решение № РД-16-1381/10.12.2020 г. на основание чл. 99, т. 6 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс за частично оттегляне на списъците на отхвърлените кандидати по процедурата, представляващи индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикувани на интернет страницата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ съответно на 05.06.2020 г.; 18.06.2020 г.; 26.06.2020 г.; 01.07.2020 г.; 10.07.2020 г.; 21.07.2020 г.; 28.07.2020 г.; 06.08.2020 г.; 14.08.2020 г.; 18.08.2020 г.; 25.08.2020 г.; 28.08.2020 г.; 03.09.2020 г.; 04.09.2020 г.; 16.09.2020 г. и 24.09.2020 г.

Всички кандидати, включени в Решение № РД-16-1380/10.12.2020 г., изменено с  № РД-16-1446/18.12.2020 г.,  и Решение № РД-16-1381/10.12.2020 г., ще бъдат уведомени индивидуално чрез профилите им в ИСУН 2020 като не следва да връщат отговор на изпратената от Управляващия орган комуникация, нито да прикачат  документи към нея.

След стартиране на оценката по процедурата, уведомленията за повторно отстраняване на нередовности ще се изпращат само и единствено чрез профила на кандидата в ИСУН 2020 в низходящ ред поетапно от оценителната комисия, която ще започне повторното разглеждане на проектните предложения от 28 оценителна сесия, като ще Ви бъде предоставен едноседмичен срок за представяне на изисканите документи.

ВАЖНО! Кандидати, включени в публикувания Списък на идентифицираните проектни предложения, които да бъдат преоценени, но за които междувременно съдът се е произнесъл с решение по същество в полза на Управляващия орган, и това решение е влязло в сила, подадените от тях проектните предложения няма да бъдат преоценявани, тъй като е налице влязло в сила съдебно решение и волята на съда е задължителна за Управляващия орган.


УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕОЦЕНЕНИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Във връзка с предприетите от страна на Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) действия по изменение на Условията за кандидатстване и изпълнение по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, с което оценителната комисия ще може да предостави повторна възможност на кандидатите, които са били отхвърлени при оценката поради неизпълнение на критерий/ите за административно съответствие, е сформирана работна група със заповед на Ръководителя на Управляващия орган.

Работната група е преразгледала всички отхвърлени проектни предложения по процедурата (над 6 000 броя) и е идентифицирала проектите, подадени от допустими кандидати съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени при оценката поради неизпълнение на критерий/ите за административно съответствие - отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи.

В резултат от извършеното преразглеждане са предложени общо 3 354 броя проектни предложения, които да бъдат преоценени по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК, като същите са включени в Списък на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата.

На кандидатите, които не са включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата, и които до момента не са получили уведомление за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и не фигурират в публикуваните до момента списъци на отхвърлените кандидати по процедурата на интернет страницата на Управляващия орган на ОПИК на адрес - https://opic.bg/public/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19, ще бъде издаден акт, с който се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, и в който ще са посочени конкретните основания за отхвърляне. Актът може да се оспорва пред компетентния първоинстанционен съд (в случая Административния съд по седалище на кандидата) в 14-дневен срок от датата на уведомяване на кандидата чрез системата ИСУН 2020.


Видео - ръководство за отчитане на сключени договори в ИСУН 2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


АКТУАЛИЗИРАНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ В ИСУН 2020 ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19.


ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с изпълнението на сключени административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предвид посоченото в чл. 6 от Общи условия към сключените АДБФП, бенефициентът има задължение да осигурите информиране и публичност за изпълнявания проект.

По време на изпълнението на проекта бенефициентът информира обществеността за получената от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 подкрепа, като: