Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сектор „Процесуално представителство“

началник на сектор - Розалия Иванова

02 8075 360

r.ivanova@mi.government.bg

 

 

Функции на сектор „Процесуално представителство“:

процесуално представителство по дела;

извършване на проверки за законосъобразност на процедурите за определяне на изпълнители, проведени от страна на бенефициентите по реда на Постановление на Министерски съвет № 160 от 1 юли 2016 г.;

оказване на съдействие по компетентност на одитиращи органи, изготвянето на анализи, доклади, отчети, справки, годишните и окончателни доклади по оперативните програми и др., свързани дейността на Управляващия орган.