Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сектор "Мониторинг"

Контакти:

Ирина Ненова - Началник сектор

Тел.: 02/ 8075 340

E-mail: i.nenova@mi.government.bg

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на Сектор "Мониторинг"

• Извършват втора проверка на процедурите за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти за съответствие с  дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ и втора проверка и оперативен контрол на изпълнението на сключени договори по Оперативните програми, включително чрез проверки на място;
• Подпомагат организирането и осъществяването на проверки на място на служители от компетентните контролни органи и УО;
• Извършват проверки и изготвят становища по постъпили искания от страна на бенефициенти за изменения на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
• Подпомагат и оказват съдействие на бенефициентите, включително предприемат необходимите корективни мерки, в случай на установяване на проблеми и/или нарушения при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ;
• Участват в кампании за разясняване и популяризиране на възможностите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обучения на бенефициенти и други събития за популяризиране на възможностите за кандидатстване по процедурите на ОПИК.