Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сектор "Финансово планиране и счетоводна отчетност"

Контакти:

Илона Димитрова - началник сектор

тел: 02/ 93 29 269

e-mail: i.dimitrova@mi.government.bg

 

Функции на сектор "Финансово планиране и счетоводна отчетност"

Осъществява бюджетно планиране, прогнозиране и отчитане, касаещо дейността на УО;

Изготвя Отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите от програмния бюджет на МИЕ;

Организира откриването, обслужването и закриването на банкови сметки;

Оперира със системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА и разпределя лимити за извършване на плащания по ОПРКБИ и ОПИК;

Подготвя необходимата документация и извършва действия за изпълнение на процедурата по активиране на банковата гаранция по ОПРКБИ и ОПИК;

Изготвя баланс и сборна оборотна ведомост по ОПРКБИ, ОПИК, както и Журнал документи по ОПРКБИ съгласно общоприетите счетоводни принципи и националното законодателство;

Въвежда и поддържа в реално време счетоводна информация в системата „SAP” към Дирекция НФ;

Изготвя справки, становища и др. документация, свързани със счетоводното отчитане на проектите по ОПРКБИ и ОПИК;

Осъществява оперативно наблюдение, контрол и равнение на въвежданата счетоводна информация;

Участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на сектора;

Съхранява документи, свързани с работата на сектора до предаването им в определените архивохранилища;

Съдейства на одитиращи и проверяващи органи;

Оперира с iPerseus;

Въвежда и поддържа информация в ИСУН и ИСУН 2020, касаеща изразходването на средствата по ОПРКБИ и ОПИК, съгласно делегираните права за достъп до системата;

Поддържа отчетна информация в Регистър за минимални и държавни помощи.