Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Регионални сектори

Функции на Регионалните сектори

  • Информират потенциалните бенефициенти и други заинтересовани страни относно възможностите за финансиране от ОПРКБИ и ОПИК, участват в организирането и провеждането на информационни кампании, обучения на бенефициенти и други събития на регионално ниво във връзка с изпълнението на ОПРКБИ и ОПИК;
  • Извършват първа проверка на процедурите за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти (търговци по Търговския закон, кооперации, ДЗЗД, юридически лица с нестопанска цел и научно-изследователски организации), за съответствие с  дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ;
  • Участват при необходимост като наблюдатели при провежданите от страна на бенефициентите процедури за избор на изпълнители;
  • Подпомагат организирането и осъществяването на проверки на място на регионално ниво на служители от компетентните контролни органи и УО;
  • Извършват първа проверка и осъществява контрол на съответствието между планирани и реализирани дейности, цели, резултати и индикатори, свързани с изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ. Извършват първа проверка по верифициране на дейности, включени в междинни/финални отчети на бенефициенти;
  • Извършват оперативен контрол на изпълнението на сключените договори по оперативните програми, включително чрез проверки на място (текущи и последващи);
  • Подпомагат и оказват съдействие на бенефициентите, включително предприемат необходимите корективни мерки, в случай на установяване на проблеми и/или нарушения при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ;
  • Идентифицират най-често допускани грешки при изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
  • Извършват проверки и изготвят становища по постъпили искания от страна на бенефициенти (търговци по Търговския закон, кооперации, ДЗЗД, юридически лица с нестопанска цел и научно-изследователски организации), за изменения на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Контакти:

Регионален сектор “София“

Владислав Тоцев - Началник сектор

Тел.: 02/ 8075 350

E-mail: v.totsev@mi.government.bg  

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

Регионален сектор "Варна"

Владимир Бобев - Началник сектор

Тел.: 052/ 617 077

E-mail: v.bobev@mi.government.bg  

Адрес: Варна 9000, ул. "Цар Симеон I" №26, ет 5

Регионален сектор “Пловдив“

Иванка Митовска - Началник сектор

Тел.: 032/ 940 337

E-mail: i.mitovska@mi.government.bg  

Адрес: Пловдив 4000, пл. "Централен" №1, ет. 6

Регионален сектор “Велико Търново“

Снежана Пънова - Началник сектор

Тел.: 062/ 650 107

E-mail: s.panova@mi.government.bg  

Адрес: Велико Търново 5000, ул. "Христо Ботев" №2, ет.3

Регионален сектор “Стара Загора“

Мария Коева - Началник сектор

Тел.: 042/ 650 040

E-mail: m.koeva@mi.government.bg  

Адрес: Стара Загора 6000, бул. "Цар Симеон Велики" №108, ет.1

Регионален сектор “Бургас“

Георги Манолов - Началник сектор

Тел.: 056/ 581 514

E-mail: g.manolov@mi.government.bg  

Адрес: Бургас 8000, бул. "Апостол Карамитев" №12,ет. 2

Регионален сектор “Враца“

Данаил Иванов - Началник сектор

Тел.: 092/ 666 558

E-mail: d.ivanov@mi.government.bg  

Адрес: Враца 3000, ул. "Мито Цветков" №2, ет. 5