Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Законосъобразност на процедури и процесуално представителство”

Контакти:

Розалия Иванова - Началник отдел

Тел.: 02 8075 360

E-mail: r.ivanova@mi.government.bg  

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на Отдел „Законосъобразност на процедури и процесуално представителство”

  • Извършва проверка по предварителен и/или текущ и/или последващ контрол  за законосъобразност на процедурите за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти по приоритетните оси по ОПКРБИ и ОПИК, съгласно действащото законодателство;

  • Подпомага и оказва съдействие на бенефициентите, включително предприема необходимите корективни мерки, в случай на установяване на проблеми и/или нарушения при провеждане на процедурите за  избор на изпълнители  по договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПКРБИ и ОПИК;

  • Участват при необходимост като наблюдатели при провежданите от страна на бенефициентите процедури за избор на изпълнители;

  • Сътрудничи на вътрешните одитори на министерството, Сертифициращия и Одитния орган, както и на експертите, извършващи външен одит от името на отговорните  български  и европейски институции, във връзка с осъществяване на своите функции;

  • Осъществява процесуално представителство по дела, по които страна е ГД ЕФК в качеството и на УО.