Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Мониторинг и финансово управление”

Контакти:

Стефан Попов - Началник отдел

Тел.: 02 8075 365

E-mail: s.popov@mi.government.bg  

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на Отдел „Мониторинг и финансово управление”

Отделът включва:

 • Регионални сектори, в т.ч. регионален сектор София, Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора и Пловдив
 • Информират потенциалните бенефициенти и други заинтересовани страни относно възможностите за финансиране от ОПРКБИ и ОПИК, участват в организирането и провеждането на информационни кампании, обучения на бенефициенти и други събития на регионално ниво във връзка с изпълнението на ОПРКБИ и ОПИК;

 • Извършват първа проверка на процедурите за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти (търговци по Търговския закон, кооперации, ДЗЗД, юридически лица с нестопанска цел и научно-изследователски организации), за съответствие с  дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ;

 • Участват при необходимост като наблюдатели при провежданите от страна на бенефициентите процедури за избор на изпълнители;

 • Подпомагат организирането и осъществяването на проверки на място на регионално ниво на служители от компетентните контролни органи и УО;

 • Извършват първа проверка и осъществява контрол на съответствието между планирани и реализирани дейности, цели, резултати и индикатори, свързани с изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ. Извършва първа проверка по верифициране на дейности, включени в междинни/финални отчети на бенефициенти;

 • Извършват оперативен контрол на изпълнението на сключените договори по оперативните програми, включително чрез проверки на място (текущи и последващи);

 • Подпомагат и оказват съдействие на бенефициентите, включително предприемат необходимите корективни мерки, в случай на установяване на проблеми и/или нарушения при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ;

 • Идентифицират най-често допускани грешки при изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

 • Извършват проверки и изготвят становища по постъпили искания от страна на бенефициенти (търговци по Търговския закон, кооперации, ДЗЗД, юридически лица с нестопанска цел и научно-изследователски организации), за изменения на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

 • Извършват проверка относно спазването на правилата за информиране и публичност на помощта от оперативните програми;

 • Участват в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на отдела;

 • Участват в периодични срещи за докладване на напредъка по оперативните програми;

 • Въвеждат и поддържат информация в ИСУН и ИСУН 2020 и други бази данни, касаещи изпълнението на сключените договори;

 • Участват в изготвянето на годишния доклад по оперативните програми;

 • Съдействат на одитиращи и проверяващи органи;

 • Съхраняват документи, свързани с работата на сектора до предаването им в определените архивохранилища.

 • Сектор „Мониторинг“
 • Извършват втора проверка на процедурите за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти за съответствие с  дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ;

 • Участват при необходимост като наблюдатели при провежданите от страна на бенефициентите процедури за избор на изпълнители;

 • Подпомагат организирането и осъществяването на проверки на място на служители от компетентните контролни органи и УО;

 • Извършват втора проверка и осъществяват контрол на съответствието между планирани и реализирани дейности, цели, резултати и индикатори, свързани с изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ. Извършват втора проверка по верифициране на дейности, включени в междинни/финални отчети на бенефициенти;

 • Извършват оперативен контрол на изпълнението на сключените договори по оперативните програми, включително чрез проверки на място (текущи и последващи);

 • Подпомагат и оказват съдействие на бенефициентите, включително предприемат необходимите корективни мерки, в случай на установяване на проблеми и/или нарушения при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ;

 • Идентифицират най-често допускани грешки при изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

 • Извършват проверки и изготвят становища по постъпили искания от страна на бенефициенти за изменения на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

 • Извършват проверка относно спазването на правилата за информиране и публичност на помощта от оперативните програми;

 • Участват в кампании за разясняване и популяризиране на възможностите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ н по ОПРКБИ и ОПИК;

 • Участват в организирани обучения за бенефициенти, относно изпълнението и отчитането на сключените ДБФП в рамките на всяка процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК;

 • Участват в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на отдела;

 • Участват в периодични срещи за докладване на напредъка по оперативните програми;

 • Въвеждат и поддържат информация в ИСУН и ИСУН 2020 и други бази данни, касаещи изпълнението на сключените договори;

 • Участват в изготвянето на годишните и окончателни доклади по оперативните програми;

 • Участват в изготвянето на анализи, доклади, отчети, справки и др., свързани дейността на главната дирекция;

 • Съдействат на одитиращи и проверяващи органи;

 • Съхраняват документи, свързани с работата на сектора до предаването им в определените архивохранилища.

 • Сектор „Финансово управление и верификация на разходи“
 • Администрира потребителските профили и права в Интернет банкиране на БНБ по десетразрядните кодове по приоритетните оси на ОПРКБИ и ОПИК;

 • Контролира и координира осъществяването на финансова верификация на бенефициентите по ОПРКБИ и ОПИК;

 • Осъществява контрол и извършва първа и втора проверка на съответствието между планирани и реално извършени разходи, свързани с изпълнението на сключените договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти по ОПРКБИ и ОПИК;

 • Осъществява дейности, свързани със събиране, обработване, проверка и актуализация на финансови данни;

 • Прави текущи проверки и проверки на място при необходимост за финансовото изпълнение на договорите по ОПРКБИ и ОПИК;

 • Контролира, проверява и потвърждава разходи за авансови, междинни и окончателни плащания на бенефициенти по ОПРКБИ и ОПИК;

 • Разглежда и се произнася по постъпили от страна на бенефициентите искания за изменения на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които включват изменения на финансовите параметри на договора;

 • Изготвя Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи за целите на сертификацията на разходите по ОПРКБИ и ОПИК;

 • Изготвя справки, доклади, становища и др. документация, свързани с финансовото изпълнение на проектите по ОПРКБИ и ОПИК;

  • Идентифицира потенциални рискови фактори и най-често допускани грешки по отношение на финансовото управление и отчетност на изпълняваните договори;

  • Участва в кампании за разясняване и популяризиране на възможностите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ н по ОПРКБИ и ОПИК;Съхранява документи, свързани с работата на сектора до предаването им в определените архивохранилища.

  • Участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на сектора;

  • Участва в изготвянето на годишните и окончателни доклади по ОПРКБИ и ОПИК;

  • Участва в изготвянето на годишния доклад за държавните помощи;

  • Оперира с ИСУН и ИСУН 2020.

 •  Сектор „Финансово планиране и счетоводна отчетност“
 • Осъществява бюджетно планиране, прогнозиране и отчитане, касаещо дейността на УО;

 • Изготвя Отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите от програмния бюджет на МИЕ;

 • Организира откриването, обслужването и закриването на банкови сметки;

 • Оперира със системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА и разпределя лимити за извършване на плащания по ОПРКБИ и ОПИК;

 • Изпълнява функциите по осчетоводяване и отчитане на извършените транзакции, съобразно указанията на Министерство на финансите и националното законодателство по ОПРКБИ и ОПИК;

 • Осъществява плащания към бенефициентите на ОПРКБИ и ОПИК, като оперира със системата за електронно банкиране на БНБ;

 • Изготвя и изпраща до бенефициентите покани за възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, както и неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ОПРКБИ и ОПИК;

 • Подготвя необходимата документация и извършва действия за изпълнение на процедурата по активиране на банковата гаранция по ОПРКБИ и ОПИК;

 • Изготвя баланс и сборна оборотна ведомост по ОПРКБИ, ОПИК, както и Журнал документи по ОПРКБИ съгласно общоприетите счетоводни принципи и националното законодателство;

 • Изготвя месечни финансови отчети за договорените средства, извършените плащания и прогноза за очакваните плащания, съгласно образци на дирекция НФ по ОПРКБИ;

 • Въвежда и поддържа в реално време счетоводна информация в системата „SAP” към Дирекция НФ;

 • Изготвя периодични отчети по ЕБК и отчети за лимити, съгласно указания на Министерство на финансите;

 • Изготвя справки, становища и др. документация, свързани със счетоводното отчитане на проектите по ОПРКБИ и ОПИК;

 • Осъществява оперативно наблюдение, контрол и равнение на въвежданата счетоводна информация;

 • Участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, свързани с дейността на сектора;

 • Съхранява документи, свързани с работата на сектора до предаването им в определените архивохранилища;

 • Съдейства на одитиращи и проверяващи органи;

 • Оперира с iPerseus;

 • Въвежда и поддържа информация в ИСУН и ИСУН 2020, касаеща изразходването на средствата по ОПРКБИ и ОПИК, съгласно делегираните права за достъп до системата;

 • Поддържа отчетна информация в Регистър за минимални и държавни помощи.