Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

Отговори на въпроси по процедурата от №1 до №2 - 12/08/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №3 до №4 - 16/08/2019