Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

13-02-2020
УО на ОПИК кани желаещите да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

УО на ОПИК публикува за обществено обсъждане документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

22-01-2020
Във връзка с т. II от Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на РУО на ОПИК 2014-2020 се открива за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ по ПО 1 „Технологично развитие и иновации

Възобновено производството по утвърждаване на документацията по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“

20-01-2020
Във връзка със Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и на основание чл .99, т. 2 от Административно процесуалния кодекс.