Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”

20-03-2018
УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране, Списък с резервните и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации"

STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018 ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ

12-03-2018
STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018 ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ

Изборът на финансови посредници по инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ навлиза в заключителен етап

12-03-2018
Изборът на финансови посредници по инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ навлиза в заключителен етап

Виж всички

Актуални процедури

BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“

П О К А Н А за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“

BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

672322191.10

Евро договорени средства

222560000.00

Евро изплатени средства

1460

Подкрепени предприятия

431

Успешно приключени проекти